PARAVAN

Trafo Gallery, Prague

4. 12. 2019 – 10. 1. 2020

kurátor: Jan Kudrna

 

Tuto sérii maleb autorka vystavěla na zkušenosti z předchozích cyklů. V posledním roce představila část těchto prací v Berlíně a následně i ve Vídni. V počátcích u Paravanů čerpala ze série Framing Space. Samotný motiv se pro autorku stal návratem k architektuře. V jejím pojetí šlo o mnohoznačný prvek – symbol, který má za sebou dlouhou zkušenost. Variabilita paravánu společně s jeho lozo ckým obsahem vytvořila pozoruhodnou kombinaci, kterou Svobodová podrobila vlastnímu zkoumání.

Paraván v jejím podání nebyl prázdným artefaktem nebo předmětem, který se hodí do nastalé kompozice obrazu. V malbách má vážnost a odráží svou funkci pomyslného strážce lidské intimity a určitého tajemství. Ať už je na obraze paraván situován jako centrální solitérní objekt, nebo je součástí uskupení, které vytváří pevný celek, stále je „váženou“ entitou s jasným posláním a poselstvím. Možná právě proto mají obrazy z této série v názvu pořadové číslo. Každý obraz tak má přesně danou pozici a zaujímá svébytný prostor, který má identi kován „sám pro sebe“. V této sérii došlo k redukci barevnosti, v zásadě je zde použita trojice barev: dominantní barvou je modrá, která oproti zbývající bílé a růžové skýtá větší tónovací možnosti. Barevná škála však není pro autorku de nitivně uzavřenou platformou.

Série Paravan byla v širším kontextu poprvé představena na výstavě v Trafo Gallery v Praze. Ira Svobodová zde dokázala propojit část této série s prostorem galerie. Vytvořila několik většinou velkoformátových maleb, které vyobrazily instalaci výstavy přesně tak, jak ji divák nalezne při její návštěvě. Tento konceptuální přístup posunul jinak přísně organizované kompozice do jiných souvislostí. Autorce se tím otevřely další možnosti, které vycházejí z malby existujících paravánů postavených v prostoru Trafo Gallery, jež se staly součástí obrazů. Vznikla tak další „nová vlna“, již můžeme s trochou nadsázky nazvat v duchu doby „Paravan 2.0“. Výstava v tomto případě není přirozeným ukončením jistého časově ohraničeného snažení, ale stává se jasným činitelem, který nepřímo spoluutváří nální podobu samotných uměleckých děl. Je součástí celku a přetrvá do budoucna v podobě maleb.

Jan Kudrna

text k výstavě Paravan Trafo Gallery, Praha, 2019

foto Tomáš Rasl, Silvie Kořenková

With this series of paintings, Svobodová continues to build on experience gained with her previous cycles. Over the past year, parts of this series have been shown in Berlin and subsequently in Vienna. To begin with, she drew inspiration for the Paravan artworks from her series Framing Space. The motif itself meant a return to architecture. In her conception, the folding screen is a multifaceted element with many meanings, a symbol with a long experience behind it. The folding screen’s variability together with its philosophical content created a remarkable combination which Svobodová then investigated further. 

In her rendition the folding screen is not an empty artefact or an object that ts well into a painting’s composition. It holds a position of gravitas in the paintings, re ecting its function as a gurative guardian of human intimacy and mystery. Whether positioned as a central, solitary object or as part of a grouping forming a coherent unit, it is always a “weighty” entity with a clear mission and message. Perhaps for that reason each painting from this series has a serial number in its title. Each artwork thus has a precisely given position, taking up a distinctive space designated “for it and none other”. The colour scheme has been reduced in this series. Essentially, a triad of colours is used. Blue is the dominant colour which in contrast with the remaining two, white and pink, offers greater tonal possibilities. Colour range remains an open platform for the artist, however. 

The Paravan series was presented for the rst time in a broader context at an exhibition at Prague’s Trafo Gallery. Here, Ira Svobodová was able to interconnect part of the series with the space of the gallery. She produced several, mostly large-format paintings depicting the installed exhibition exactly as it would be found by a visiting viewer. This conceptual approach shifted the otherwise strictly organised compositions into a different context. New possibilities opened up for her ensuing from the depiction of actual, existing folding screens standing in the space of Trafo Gallery which became part of the paintings. Another “new wave” thus arrived which, a little tongue-in-cheek and in the spirit of today’s jargon, we might call “Paravan 2.0”. In this case, the exhibition does not function as a natural conclusion to a certain time-delimited endeavour. 

Rather, it becomes a distinct agent which indirectly co-creates the nal appearance of the artworks themselves. It is part of a whole and will be preserved for the future in the form of paintings. 

Jan Kudrna 

from the text accompanying the exhibition Paravan Trafo Gallery, Prague, 2019 

photo Tomáš Rasl, Silvie Kořenková

Exhibitions

Paravan

 

PARAVAN

Trafo Gallery, Prague

4. 12. 2019 – 10. 1. 2020

kurátor: Jan Kudrna

 

Tuto sérii maleb autorka vystavěla na zkušenosti z předchozích cyklů. V posledním roce představila část těchto prací v Berlíně a následně i ve Vídni. V počátcích u Paravanů čerpala ze série Framing Space. Samotný motiv se pro autorku stal návratem k architektuře. V jejím pojetí šlo o mnohoznačný prvek – symbol, který má za sebou dlouhou zkušenost. Variabilita paravánu společně s jeho lozo ckým obsahem vytvořila pozoruhodnou kombinaci, kterou Svobodová podrobila vlastnímu zkoumání.

Paraván v jejím podání nebyl prázdným artefaktem nebo předmětem, který se hodí do nastalé kompozice obrazu. V malbách má vážnost a odráží svou funkci pomyslného strážce lidské intimity a určitého tajemství. Ať už je na obraze paraván situován jako centrální solitérní objekt, nebo je součástí uskupení, které vytváří pevný celek, stále je „váženou“ entitou s jasným posláním a poselstvím. Možná právě proto mají obrazy z této série v názvu pořadové číslo. Každý obraz tak má přesně danou pozici a zaujímá svébytný prostor, který má identi kován „sám pro sebe“. V této sérii došlo k redukci barevnosti, v zásadě je zde použita trojice barev: dominantní barvou je modrá, která oproti zbývající bílé a růžové skýtá větší tónovací možnosti. Barevná škála však není pro autorku de nitivně uzavřenou platformou.

Série Paravan byla v širším kontextu poprvé představena na výstavě v Trafo Gallery v Praze. Ira Svobodová zde dokázala propojit část této série s prostorem galerie. Vytvořila několik většinou velkoformátových maleb, které vyobrazily instalaci výstavy přesně tak, jak ji divák nalezne při její návštěvě. Tento konceptuální přístup posunul jinak přísně organizované kompozice do jiných souvislostí. Autorce se tím otevřely další možnosti, které vycházejí z malby existujících paravánů postavených v prostoru Trafo Gallery, jež se staly součástí obrazů. Vznikla tak další „nová vlna“, již můžeme s trochou nadsázky nazvat v duchu doby „Paravan 2.0“. Výstava v tomto případě není přirozeným ukončením jistého časově ohraničeného snažení, ale stává se jasným činitelem, který nepřímo spoluutváří nální podobu samotných uměleckých děl. Je součástí celku a přetrvá do budoucna v podobě maleb.

Jan Kudrna

text k výstavě Paravan Trafo Gallery, Praha, 2019

foto Tomáš Rasl, Silvie Kořenková

With this series of paintings, Svobodová continues to build on experience gained with her previous cycles. Over the past year, parts of this series have been shown in Berlin and subsequently in Vienna. To begin with, she drew inspiration for the Paravan artworks from her series Framing Space. The motif itself meant a return to architecture. In her conception, the folding screen is a multifaceted element with many meanings, a symbol with a long experience behind it. The folding screen’s variability together with its philosophical content created a remarkable combination which Svobodová then investigated further.

In her rendition the folding screen is not an empty artefact or an object that ts well into a painting’s composition. It holds a position of gravitas in the paintings, re ecting its function as a gurative guardian of human intimacy and mystery. Whether positioned as a central, solitary object or as part of a grouping forming a coherent unit, it is always a “weighty” entity with a clear mission and message. Perhaps for that reason each painting from this series has a serial number in its title. Each artwork thus has a precisely given position, taking up a distinctive space designated “for it and none other”. The colour scheme has been reduced in this series. Essentially, a triad of colours is used. Blue is the dominant colour which in contrast with the remaining two, white and pink, offers greater tonal possibilities. Colour range remains an open platform for the artist, however.

The Paravan series was presented for the rst time in a broader context at an exhibition at Prague’s Trafo Gallery. Here, Ira Svobodová was able to interconnect part of the series with the space of the gallery. She produced several, mostly large-format paintings depicting the installed exhibition exactly as it would be found by a visiting viewer. This conceptual approach shifted the otherwise strictly organised compositions into a different context. New possibilities opened up for her ensuing from the depiction of actual, existing folding screens standing in the space of Trafo Gallery which became part of the paintings. Another “new wave” thus arrived which, a little tongue-in-cheek and in the spirit of today’s jargon, we might call “Paravan 2.0”. In this case, the exhibition does not function as a natural conclusion to a certain time-delimited endeavour.

Rather, it becomes a distinct agent which indirectly co-creates the nal appearance of the artworks themselves. It is part of a whole and will be preserved for the future in the form of paintings.

Jan Kudrna

from the text accompanying the exhibition Paravan Trafo Gallery, Prague, 2019

photo Tomáš Rasl, Silvie Kořenková