PAPERWORK

The Chemistry Gallery, Prague

25. 6. 2021 – 31. 7. 2021

kurátor: Jan Kudrna

 

Ira Svobodová po sériích Papercut a Folded Plans z posledních pět let nadále analyzuje možnosti, které členění a formování papírových ploch nabízí. Už samotný fakt, že papír je pouze filozoficko-obsahovou rovinou předávanou technikou malby, posouvá celý proces do oblasti jevů a idejí. Deformace výchozích papírových vzorů (ploch) není nahodile generovaným procesem. Zamýšlená výsledná vizualita není předem určující pro samotný proces. Daleko více než kdy předtím je pro autorku určující souvztažnost mezi jednotlivými díly.

Práce v sériích s barevnou synergií a gradací organicky tvoří pomyslnou kostru série. Svobodová vychází z vlastní rodinné autopsie. Výchozí deformace (zahnutí) papíru zaznamenává zásadní poselství ukryté v textu na dopisovém papíře. Na těchto základech vznikly aktuální série Papercurve a Paperwork, které zaznamenávají pozoruhodnou proměnu přístupu. Zkušenosti a trpělivé analýzy Iry Svobodové vytvářejí posun ve vnímání zobrazované matérie. Modelace papíru už není pouze nositelem obsahového poselství a mementem. Lehce technicistní záhyby předchozích sérií střídá promyšlená modelace vystavěná na plánování a vysoké technické vyspělosti. Nové je především zaoblení papíru a jeho vrstvení. Překvapivým elementem je posun zavedené barevnosti. Autorka neopouští zavedenou paletu, nesnaží se polarizovat tvorbu pomocí náhlých a nečekaných kontrastů. Barevnost posouvá pozvolna. Postupuje rozvážně a citlivě. Pokud v autorce převládne pocit nutnosti barevných posunů a transformací, nečiní jí to problém. Posun je dán její autorskou zkušeností a vysokou mírou zdravého tvůrčího sebevědomí. V podstatě je možné tyto procesy chápat jako cizelaci ověřeného a objeveného. Svrchovaně lze na sérii Papercurve nahlížet jako na syntézu několikaletého zkoumání malby papírových ploch a jejich prostorové modelace.

Druhou výše zmíněnou sérií je série Paperwork. Ira Svobodová v ní zpracovává fenomén kruhu. Kruh není jen geometrickým východiskem nově zpracovávané kompozice, pro autorku je v prvé řadě fenoménem, co se týče obsahu. Považuje jej za kánon určitého etablovaného absolutna. Reprezentanta zavedených pořádků a jistých statusů. Kruh podrobuje několika procesům rozkladu. Je členěn a vymezován kontrastní linkou, je podrobován fragmentaci a řízené defragmentaci, která pracuje s posunem výchozí roviny. Zpětné skládání dokonalého-kruhu je v autorčině podání určitým osobním zúčtováním se starými pravdami, řády a pořádky. Bez nadbytečných specifikací a narace. Tiše, jasně a kultivovaně. Zároveň dostatečně zřetelně. Z hlediska kontinuity a návaznosti v autorčině díle, je kruh jako nosný prvek cyklu situován vždy na papírový podklad. Formálně je tak jeho svrchovanost stále podřízena zákonitostem modelace a dynamiky série Papercurve.

Zásadním společným jmenovatelem obou sérií je však jejich naturel. Obrazy jsou prosté hraničních gest, zbytečných kontrastů a momentů tvůrčí nejistoty. Zejména v sérii Papercurve je kromě tvůrčí lehkosti patrná také radost. Na straně druhé tuto lehkost a radost normalizuje název aktuální série Paperwork. Jako by měl ve svém základu ukotvit zjevnou skutečnost, že malby jsou vystavěny na tvrdé a koncentrované práci, která vychází ze zkušeností z předchozích let. Ira Svobodová těmito pozoruhodnými sériemi potvrzuje smysl své předchozí práce a dává tvorbu posledních let do širších a jasných významových kontextů. 

Jan Kudrna

text k výstavě Paperwork The Chemistry Gallery, Praha, 2021

foto Ondřej Polák

For the last five years, after the series Papercut and Folded Plans, Ira Svobodová continued to analyze the possibilities offered by the division and formation of paper surfaces. The very fact that paper is only a philosophical-content surface altered by the painting techniques, shifts the whole process into the field of phenomena and ideas. The deformation of the paper patterns (areas) is not a randomly generated process. The resulting visual is not predetermined – it’s about the process itself. Far more than ever before it’s about the author’s correlation between individual works.

Working with color synergy and gradation organically forms the imaginary skeleton of the series. Svobodová based it on her own family’s skeletons. The deformation (bending) of the paper records the fundamental message hidden in the text on the stationery. Based on this significant change of approach, the current series Papercurve and Paperwork were created. Both the experience and the patient analysis of Ira Svobodová create a shift in the perception of the depicted matter. The technically simple folds of the previous series are replaced by thoughtful modeling built on planning and technical sophistication. New is the rounding of the paper and the layering. The author does not leave the established palette or try to polarize her work with sudden and unexpected contrasts. The color shifts gradually. The progression is calm and sensitive. When the author requires color  shifts and transformations, it doesn’t cause her problems. The shift is authoritative but smoothly introduced, due to her experience and creative self-confidence. In essence, this process can be understood as the chiseling away of something already verified and discovered. Primarily, the Papercurve series can be seen as a synthesis of several years of research into the painting of paper surfaces and their spatial modeling.

The second series mentioned above is the Paperwork series. In it, Ira Svobodová deals with the phenomenon of the circle. The circle is not only the geometric basis of the newly processed composition, for the author it is primarily about the content. She considers it representative of an established absolute. The circle undergoes several processes of decomposition. It is delimited by a contrast line, it is subjected to fragmentation and controlled defragmentation, which shifts the initial plane. Recomposition of the perfect circle, the author’s submission is a certain personal settlement and coming to terms with old truths and rules and without unnecessary specifications and narration. The work is quiet and cultured and at the same time, sufficiently clear. From the point of view of continuity in the author’s work, the circle as a supporting element of the cycle is always situated on a paper base. Formally it is still subject to the laws of modeling and dynamics of the Papercurve series.

However, the main common denominator of both series is their nature. The images are free of boundaries, unnecessary contrasts, or moments of creative uncertainty. Especially in the Papercurve series, in addition to creative lightness, there is also joy. The name of the new Paperwork series normalizes this lightness and joy. At its foundation is the obvious fact that the paintings are built on concentrated hard work, which is based on many years of experience. With this remarkable series, Ira Svobodová confirms the meaning of her previous work and puts the new work into a broader and more clear context.

Jan Kudrna

from the text accompanying the exhibition Paperwork The Chemistry Gallery, Prague, 2021 

photo Ondřej Polák

PAPERWORK

The Chemistry Gallery, Prague

25. 6. 2021 – 31. 7. 2021

kurátor: Jan Kudrna

 

Ira Svobodová po sériích Papercut a Folded Plans z posledních pět let nadále analyzuje možnosti, které členění a formování papírových ploch nabízí. Už samotný fakt, že papír je pouze filozoficko-obsahovou rovinou předávanou technikou malby, posouvá celý proces do oblasti jevů a idejí. Deformace výchozích papírových vzorů (ploch) není nahodile generovaným procesem. Zamýšlená výsledná vizualita není předem určující pro samotný proces. Daleko více než kdy předtím je pro autorku určující souvztažnost mezi jednotlivými díly.

Práce v sériích s barevnou synergií a gradací organicky tvoří pomyslnou kostru série. Svobodová vychází z vlastní rodinné autopsie. Výchozí deformace (zahnutí) papíru zaznamenává zásadní poselství ukryté v textu na dopisovém papíře. Na těchto základech vznikly aktuální série Papercurve a Paperwork, které zaznamenávají pozoruhodnou proměnu přístupu. Zkušenosti a trpělivé analýzy Iry Svobodové vytvářejí posun ve vnímání zobrazované matérie. Modelace papíru už není pouze nositelem obsahového poselství a mementem. Lehce technicistní záhyby předchozích sérií střídá promyšlená modelace vystavěná na plánování a vysoké technické vyspělosti. Nové je především zaoblení papíru a jeho vrstvení. Překvapivým elementem je posun zavedené barevnosti. Autorka neopouští zavedenou paletu, nesnaží se polarizovat tvorbu pomocí náhlých a nečekaných kontrastů. Barevnost posouvá pozvolna. Postupuje rozvážně a citlivě. Pokud v autorce převládne pocit nutnosti barevných posunů a transformací, nečiní jí to problém. Posun je dán její autorskou zkušeností a vysokou mírou zdravého tvůrčího sebevědomí. V podstatě je možné tyto procesy chápat jako cizelaci ověřeného a objeveného. Svrchovaně lze na sérii Papercurve nahlížet jako na syntézu několikaletého zkoumání malby papírových ploch a jejich prostorové modelace.

Druhou výše zmíněnou sérií je série Paperwork. Ira Svobodová v ní zpracovává fenomén kruhu. Kruh není jen geometrickým východiskem nově zpracovávané kompozice, pro autorku je v prvé řadě fenoménem, co se týče obsahu. Považuje jej za kánon určitého etablovaného absolutna. Reprezentanta zavedených pořádků a jistých statusů. Kruh podrobuje několika procesům rozkladu. Je členěn a vymezován kontrastní linkou, je podrobován fragmentaci a řízené defragmentaci, která pracuje s posunem výchozí roviny. Zpětné skládání dokonalého-kruhu je v autorčině podání určitým osobním zúčtováním se starými pravdami, řády a pořádky. Bez nadbytečných specifikací a narace. Tiše, jasně a kultivovaně. Zároveň dostatečně zřetelně. Z hlediska kontinuity a návaznosti v autorčině díle, je kruh jako nosný prvek cyklu situován vždy na papírový podklad. Formálně je tak jeho svrchovanost stále podřízena zákonitostem modelace a dynamiky série Papercurve.

Zásadním společným jmenovatelem obou sérií je však jejich naturel. Obrazy jsou prosté hraničních gest, zbytečných kontrastů a momentů tvůrčí nejistoty. Zejména v sérii Papercurve je kromě tvůrčí lehkosti patrná také radost. Na straně druhé tuto lehkost a radost normalizuje název aktuální série Paperwork. Jako by měl ve svém základu ukotvit zjevnou skutečnost, že malby jsou vystavěny na tvrdé a koncentrované práci, která vychází ze zkušeností z předchozích let. Ira Svobodová těmito pozoruhodnými sériemi potvrzuje smysl své předchozí práce a dává tvorbu posledních let do širších a jasných významových kontextů.

Jan Kudrna

text k výstavě Paperwork The Chemistry Gallery, Praha, 2021

foto Ondřej Polák

For the last five years, after the series Papercut and Folded Plans, Ira Svobodová continued to analyze the possibilities offered by the division and formation of paper surfaces. The very fact that paper is only a philosophical-content surface altered by the painting techniques, shifts the whole process into the field of phenomena and ideas. The deformation of the paper patterns (areas) is not a randomly generated process. The resulting visual is not predetermined – it’s about the process itself. Far more than ever before it’s about the author’s correlation between individual works.

Working with color synergy and gradation organically forms the imaginary skeleton of the series. Svobodová based it on her own family’s skeletons. The deformation (bending) of the paper records the fundamental message hidden in the text on the stationery. Based on this significant change of approach, the current series Papercurve and Paperwork were created. Both the experience and the patient analysis of Ira Svobodová create a shift in the perception of the depicted matter. The technically simple folds of the previous series are replaced by thoughtful modeling built on planning and technical sophistication. New is the rounding of the paper and the layering. The author does not leave the established palette or try to polarize her work with sudden and unexpected contrasts. The color shifts gradually. The progression is calm and sensitive. When the author requires color  shifts and transformations, it doesn’t cause her problems. The shift is authoritative but smoothly introduced, due to her experience and creative self-confidence. In essence, this process can be understood as the chiseling away of something already verified and discovered. Primarily, the Papercurve series can be seen as a synthesis of several years of research into the painting of paper surfaces and their spatial modeling.

The second series mentioned above is the Paperwork series. In it, Ira Svobodová deals with the phenomenon of the circle. The circle is not only the geometric basis of the newly processed composition, for the author it is primarily about the content. She considers it representative of an established absolute. The circle undergoes several processes of decomposition. It is delimited by a contrast line, it is subjected to fragmentation and controlled defragmentation, which shifts the initial plane. Recomposition of the perfect circle, the author’s submission is a certain personal settlement and coming to terms with old truths and rules and without unnecessary specifications and narration. The work is quiet and cultured and at the same time, sufficiently clear. From the point of view of continuity in the author’s work, the circle as a supporting element of the cycle is always situated on a paper base. Formally it is still subject to the laws of modeling and dynamics of the Papercurve series.

However, the main common denominator of both series is their nature. The images are free of boundaries, unnecessary contrasts, or moments of creative uncertainty. Especially in the Papercurve series, in addition to creative lightness, there is also joy. The name of the new Paperwork series normalizes this lightness and joy. At its foundation is the obvious fact that the paintings are built on concentrated hard work, which is based on many years of experience. With this remarkable series, Ira Svobodová confirms the meaning of her previous work and puts the new work into a broader and more clear context.

Jan Kudrna

from the text accompanying the exhibition Paperwork The Chemistry Gallery, Prague, 2021

photo Ondřej Polák