Void

Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

20. 4. 2023 – 30. 6. 2023

Kurátor: Jan Kudrna

 

 

Aktuální série maleb malířky Iry Svobodové s názvem Void (prázdnota) je přirozenou syntézou předchozích, v nichž autorka podstoupila analýzu tvarosloví kruhu. Nejde přitom pouze o kruh s vědomím všech jeho filozoficko-historických konotací a souvislostí. Autorka pracuje také s jeho formálními a obsahovými deriváty, které se v prvním plánu nemusí jevit jako momenty s kruhem přímo související (například stuha). V přípravném období se Ira Svobodová nechala volně inspirovat literaturou (Aloysius Bertrand) a hudbou (Maurice Ravel). Její trpělivá osobní heuristika se týká zejména obsahové stánky maleb. Autochtonním prvkem tohoto zkoumání není jen kruh ve smyslu jeho hmatatelných částí, myšleno hranic, které jeho povrch definují, ale také jeho vnitřní prostor, jenž nemá definovanou existenci, co se týče vlastní viditelné hmoty. Právě prázdnota (void) se stává ve všech zásadních souvislostech momentem, který Svobodovou v této aktuální sérii zajímá. Pomocí vlastního formálního jazyka se snaží vnitřní prostor kruhu definovat zejména dvěma hlavními způsoby. Prostor modeluje pomocí malby stínu, prostřednictvím něhož pojmenovává a akcentuje obsah vnitřního prostoru – prázdnoty. Výsledný efekt navíc umocňuje proměnlivou barevností. Druhou autorčinou metodou je fragmentace těla kruhu. Svobodová rozkládá kruh na segmenty, čímž dosahuje částečného osvobození vnitřního prostoru – prázdnoty v prostoru plátna. Kruh však stále zůstává kruhem, pevnou entitou existující bez ohledu na celistvost jeho fyzického vymezení. Kruh je v podání autorky prostor, který pojímá jako dokonalý absolutní celek, jenž je schopen své existence autonomně bez ohledu na podmínky a vnější okolnosti. Je součástí pevného řádu, který svrchovaným způsobem navazuje na předchozí série, jež také akcentují geometrické principy a řád.

Jan Kudrna, kurátor

 

Artist Ira Svobodová’s current series of paintings Void is a natural synthesis of the series in which she analyzed the morphology of the circle. In those series, she was not just interested in the circle as such, but also worked with formal and contentual derivatives that, on the surface, do not necessarily look like they directly relate to the circle (ribbons, for instance). As the autochthonous element of this exploration, the circle is understood not just in the sense of its “tangible” elements (meaning the boundaries that define its edge), but also as the space inside, which has no defined existence in the sense of visible matter. This Void is Svobodová’s object of interest in her current series. Working with her own particular formal language, she tries to define the inner space of the circle in two ways in particular. For instance, she models this space by painting shadows to define the content of the interior space-void. The second method is to fragment the circle’s body. Here, Svobodová breaks the circle down into segments in order to allow the interior space-void to break out into the space of the canvas. But the circle still remains a circle, a solid entity that exists regardless of the integrity of its physical delimitation. 

Jan Kudrna, curator

 

Foto: BoysPlayNice

Translation: Stephan von Pohl

Void

Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

20. 4. 2023 – 30. 6. 2023

Kurátor: Jan Kudrna

 

 

Aktuální série maleb malířky Iry Svobodové s názvem Void (prázdnota) je přirozenou syntézou předchozích, v nichž autorka podstoupila analýzu tvarosloví kruhu. Nejde přitom pouze o kruh s vědomím všech jeho filozoficko-historických konotací a souvislostí. Autorka pracuje také s jeho formálními a obsahovými deriváty, které se v prvním plánu nemusí jevit jako momenty s kruhem přímo související (například stuha). V přípravném období se Ira Svobodová nechala volně inspirovat literaturou (Aloysius Bertrand) a hudbou (Maurice Ravel). Její trpělivá osobní heuristika se týká zejména obsahové stánky maleb. Autochtonním prvkem tohoto zkoumání není jen kruh ve smyslu jeho hmatatelných částí, myšleno hranic, které jeho povrch definují, ale také jeho vnitřní prostor, jenž nemá definovanou existenci, co se týče vlastní viditelné hmoty. Právě prázdnota (void) se stává ve všech zásadních souvislostech momentem, který Svobodovou v této aktuální sérii zajímá. Pomocí vlastního formálního jazyka se snaží vnitřní prostor kruhu definovat zejména dvěma hlavními způsoby. Prostor modeluje pomocí malby stínu, prostřednictvím něhož pojmenovává a akcentuje obsah vnitřního prostoru – prázdnoty. Výsledný efekt navíc umocňuje proměnlivou barevností. Druhou autorčinou metodou je fragmentace těla kruhu. Svobodová rozkládá kruh na segmenty, čímž dosahuje částečného osvobození vnitřního prostoru – prázdnoty v prostoru plátna. Kruh však stále zůstává kruhem, pevnou entitou existující bez ohledu na celistvost jeho fyzického vymezení. Kruh je v podání autorky prostor, který pojímá jako dokonalý absolutní celek, jenž je schopen své existence autonomně bez ohledu na podmínky a vnější okolnosti. Je součástí pevného řádu, který svrchovaným způsobem navazuje na předchozí série, jež také akcentují geometrické principy a řád.

Jan Kudrna, kurátor

 

Artist Ira Svobodová’s current series of paintings Void is a natural synthesis of the series in which she analyzed the morphology of the circle. In those series, she was not just interested in the circle as such, but also worked with formal and contentual derivatives that, on the surface, do not necessarily look like they directly relate to the circle (ribbons, for instance). As the autochthonous element of this exploration, the circle is understood not just in the sense of its “tangible” elements (meaning the boundaries that define its edge), but also as the space inside, which has no defined existence in the sense of visible matter. This Void is Svobodová’s object of interest in her current series. Working with her own particular formal language, she tries to define the inner space of the circle in two ways in particular. For instance, she models this space by painting shadows to define the content of the interior space-void. The second method is to fragment the circle’s body. Here, Svobodová breaks the circle down into segments in order to allow the interior space-void to break out into the space of the canvas. But the circle still remains a circle, a solid entity that exists regardless of the integrity of its physical delimitation.

Jan Kudrna, curator

 

Foto: BoysPlayNice

Translation: Stephan von Pohl